Är Jesus Gud?

    

Sonen som Gud?innocent Ja eller nej!

Ja, det kan man ju undra, och just därför skall vi ta och titta lite på vad Guds ord säger om detta.

Enligt Guds och Jesu ord så skall kärleken kallna en hel del över vår jord, (Matt 24:9-12) men också förvirringen bland de troende kommer att öka och bli stor denna sena tid, vilket många av oss verkligen upplever genom både det man läser, ser och hör.

(Mar 13:22) Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse,

(Gal 1:7) Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium.

(1Tim 4:1) Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Petrus brev varnar också för detta.

(2 Petr 2:1-3) Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

(2 Petr 3:16) I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv - något som också sker med de övriga Skrifterna.

Ja! Ondskans andemakter är verkligen på hugget nu och gör allt som står i dess makt för att förvirra och försöka förhindra Guds rikes framgång på alla möjliga områden.

Något som ständigt är under attack av mörkrets härar är förminskningen av Jesu Gudomlighet vilket vi inte bör vara alls förvånade över, Jesus är ju hörnstenen och stötestenen som många skulle komma att falla och göra sig illa på. Den onda andevärlden bryr sig egentligen i stora drag inte alls om att man tror på några gudar eller ens på Gud Fader, detta har de egentligen inte så stora problem med. De vet om att enbart detta räcker inte för att vare sig kunna komma till himmelens härliga evighet eller att kunna få en bra relation med Gud. För djävulen och hans anhang utgör alltså inte islam något hot utan alldeles tvärtom så är det ju han, lögnens fader själv som istället ligger bakom alla dessa vilseledande falska gudar och religioner som hinduismen, buddismen, katolicismen, scientologin och alla slags moderna newage läror, dessa religioner leder inte till Gud. Inte heller Jehovas vittnens lära är korrekt utan leder vilse. Det flertalet av dessa har gemensamt är att de ändå tror på en eller flera gudar och ger ett sken av gudsfruktan och en falsk förhoppning om något positivt framöver, men! Sonen finns inte med eller så har Sonen gjorts liten och kraftlös. Evighetstanken är ju av Gud lagd i människors hjärtan. (Pred 3:11) Det kan inte djävulen ändra på eller göra något åt så därför är hans taktik att fånga de evighetsfunderande med falska religioner och villoläror av alla dess slag och håller också på detta sätt den allra största delen av mänskligheten i schack. En mindre del av mänskligheten har också djävulen lyckats få att kalla sig för humanister, vilket kan låta så väldigt vackert och som utstrålar ett slags sken av att de är så medmänskliga och fina så, men! Dessa människor hatar i stort sett all slags religion och visar mycket ofta istället en aggresiv sida som är svår att tygla.

Sedan djävulen fastnat i högmodets fälla (Ordsp 16:18) strävade han själv efter att bli som Gud, jag skall, jag skall, jag skall hade blivit hans inriktning.

Girighet och själviskhet ligger nära till hands med avgudadyrkan säger (Kol 3:5)

(Jes 14:13-15) Du sade i ditt hjärta: `Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.' Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven.

Djävulen hade någonstans börjat förstå efter det att han såsom ormen i Edens lustgård fick Adam och Eva på fall att Gud hade en återlösningsplan för alla människor. Detta hade han först inte tänkt och förstått utan trodde nog först att han hade lyckats riktigt bra när han fick människan in i olydnad mot Gud och nu istället började lyda och följa honom. Men sen någon gång under tidens lopp har han ändå förstått att Gud hade en plan att rädda människan, och! Till skillnad från honom skulle de också kunna få eviga liv! Djävulen måste bara fördärva Guds plan. Avundssjuka mot människor blandat med skräck över att gå förlorad fyller hans hjärta och han blir fullständigt vred och förtvivlad och vill nu endast sabotera så mycket han förmår.

(Joh upp 12:12) Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort.

Han hade ju genom Guds ord på något begränsat sätt förstått att Gud någonstans någon gång skulle träda in i världen, (Jes 7:14) Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.

Just därför, sökte han förtvivlat genom Herodes (Matt 2:16) efter detta gossebarn för att döda det men misslyckades! Det namn som Sonen benämndes med var Immanuel, det betyder ju som bekant på Hebreiska ”Gud med oss”!

En anledning till att Gud blev människa är också att ingen någonsin skall kunna säga till Honom att Han inte förstår sig på oss människor. (Heb 4:15) Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.

GUD SKULLE I EGEN HÖG PERSON KOMMA NER TILL OSS OCH BLI MÄNNISKA!

Kan det verkligen betyda så? Ja, det allra mesta tyder enstämmigt på detta. Många Bibelställen jag här visar på säger faktiskt alldeles detsamma.

(Joh upp 12:3-5) Ett annat tecken visade sig också i himlen, och se, en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn, så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en son, som skall styra alla folk med järnspira, och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron.

Djävulen visste nu att denna Guds Son skulle vara det allra största hotet mot honom själv, det är denna Son som gör den onda andevärlden darrande av skräck som det står i (Jak 2.19) Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar.

Djävulen visste vad som står skrivet i Bibelns början.

(1 Mos 3:15) Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.

Sonen var alltså ”livsfarlig” för djävulen. Nu, idag vet djävulen att han redan är besegrad och att hans tid är mycket kort, Sonen kan han inte besegra mer för Jesus lever och är uppstånden men, däremot kan han försöka utplåna och vilseleda så mycket av Guds och Jesu barn som möjligt medans tid är. Han vet att det är tron på Jesus Kristus, det Sanna Ordet och Guds löften som gäller och är det största problemet för honom. (2 Kor 1:20) Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Det här skickar han in sina brinnande pilar emot, alltså! Han vill hindra oss ifrån att få för stor tro på Sonens allmakt och lägger därför dimridåer i vägen. (Rom 9:33) Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam.

Det är just tron på Ordet och på Sonen som är så viktigt. Inte ens Jesus kunde verka för fullt där det saknades tro.

(Mar 6:5-6) Och han kunde inte göra någon kraftgärning där. Bara några få sjuka botade han genom att lägga händerna på dem. Och han förundrade sig över deras otro.

Djävulen vet om att det är Sonen som nu getts all makt både i himmelen och på jorden.

(Matt 28:18-20) Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.

Och just här har vi ett ställe som djävulen verkligen från flera håll attackerar idag, att det t.ex. skulle vara ett påhittat stycke! Hur och när dessa verser har kommit in i Bibeln vilket en del dividerar om saknar egentligen betydelse. Det som är av allra högsta vikt att förstå angående attackerna mot dessa verser är att det just är tron på Sonens allmakt som den onda andevärlden vill förhindra till vilket pris som helst, det är ju tron på Sonen som sätter människor i frihet.

Jesus är ju (Joh 14:6) vägen, sanningen och livet.

(Joh 8:36) Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.

Här finns något mycket viktigt! När Jesus säger i (Joh 14:1) Tro på Gud och tro på mig: så menar Han att Gud och Sonen är Ett, inte endast eniga utan också helt oskiljaktiga! Han fanns hos Fadern sen begynnelsen inte bara som en tanke hos Fadern utan helt levande.

(Joh17:5) Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.

Tron på Jesus ger äkta livskraft och förlöser Guds kraft på ett speciellt sätt, inte Ordet ensamt förutan Sonen. (Joh 8:31-32) Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i MITT ORD, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria." Djävulens och satans målsättning är att hela tiden försöka förminska Sonens betydelse i det hela så mycket det bara går för att kraften i evangeliet skall försvagas så mycket som möjligt.

Därför!

När Jesus jämställs med Gud då rasar, ryter och vrider sig den onda andevärlden extra mycket. Därför tycker han inte om bl. a. just detta ställe utan tvärtom så hatar han detta extra mycket och sätter en del teologer och skriftlärda i rörelse för att kunna sudda bort Sonens jämlikhet med Gud. Men i mitt hjärta säger det endast amen, amen! Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Anden, en alldeles suverän och en enda Gud!

Sonen skall tillbes, upphöjas och ges all ära är Guds ursprungstanke vilket också rimmar helt med, (2 Mos 20:2-3) Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

Ingen annan än Gud skall ju tillbes, upphöjas eller äras!

(Joh 5:21-23) Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill. Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.

(Ps 2:10-12) Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden! Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan! Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.

Vi har ju som sagt fler ställen som säger detsamma. (Joh 1:1f) berättar ju också väldigt klart om att Jesus och Ordet är ett, alltså mycket klart och tydligt står det att Ordet var Gud som blev till kött.

(Ef 1:9-14) Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.

Allt i himlen och allt på jorden skulle alltså sammanfattas i Kristus Jesus.

(Fil 2:9) Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

Också detta diskuteras flitigt på vissa håll, Jesus Kristus som Herre! Ändå står det skrivet i det nya testamentet. (Ef 4:1-6) Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.

Här står det återigen tydligt om man läser med Andens glasögon.cool En Herre och en Gud! Här säger de som vill förminska Sonens likställdhet med Gud att, Herren, ja visst Jesus är Herren men, det står ju tydligt att det är Fadern som är Gud, inte Sonen. Då kan man ju undra om inte Gud får kallas Herre eftersom det endast får finnas en Herre enligt skriften, den Helige Anden kallas ju också för Herren.

(2 Kor 3:17-18) Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Bibeln säger ju också om denne Ande.

(Apg 16:6-7) Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den helige Ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu Ande. Vad förklaras här ovan? Guds Helige Ande och ja, Jesu Ande är faktiskt "En" och samma Ande!

Jag vet om att flertalet översättningar inte nämner att det ordagrant står Jesu Ande här, men! Min egen upplevelse av vad den Helige Andes vittnesbörd inom mig säger om detta, gäller för mig. Det finns ingen motsägelse här absolut inte, utan, detta är summan av Guds ord.

Då är det ju inte heller så underligt att Jesaja kallar Sonen för mäktig Gud, även om detta ställe också görs oerhörda försök över att monteras ner.

(Jes 9:6)Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Eller att!

(Joh14:9) Jesus svarade: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern?

Vi vet också att det är Jesus Kristus som blev vår rättfärdighet, ingen annan!

(Jer 23:5-6) Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall regera som kung och handla med vishet, han skall utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet, och detta är det namn man skall ge honom: HERREN vår rättfärdighet.

Här kallas Jesus mycket tydligt för JAHWEH TSIDKENU!

Och här finns Sonen igen!

(Jes 63:1-6) Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? "Det är jag som talar i rättfärdighet, jag som är mäktig att frälsa." Varför är din dräkt så röd, varför liknar dina kläder en vintrampares? "En vinpress har jag trampat, jag ensam, ingen i folket hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förbittring. Då stänkte deras blod på mina kläder, så att jag fick hela min dräkt nerfläckad. Ty hämndens dag var i mitt hjärta, och året för min återlösning hade kommit. Jag såg mig omkring, men det fanns ingen hjälpare. Jag stod där i förundran, men det fanns ingen som understödde mig. Då hjälpte mig min egen arm, och min vrede understödde mig. Jag trampade ner folken i min vrede och gjorde dem druckna i min förbittring, jag lät deras blod rinna ner på jorden."

Guds egen arm ordnar allt!

Det här är bara en liten skymt av det som finns om Guds Son, ja som en av tre delar i vår treenige Gud.

Redan i (5 Mos 6:4) säger Bibeln. Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en.

Vilket också det nya testamentet säger enstämmigt.

Varför?

Jo, helt ”enkelt” för att!

Herren Gud ”Är” Fader! Herren Gud ”Är” Sonen! Och, Herren Gud ”Är” också den Helige Ande! Detta är skriften oerhört tydlig med. Sen att Sonen säger att Fadern är större än Honom behöver inte alls vara så konstigt. En liten enkel delförklaring kan vara att Sonen som är en tredjedel av Gudomen helt enkelt är en mindre del och Fadern är en större del. På något sätt så omsluter och innehar i alla fall Fadern både Sonen och Anden, förmodligen i någon slags likhet med människans tillvaro såsom den Guds avbild vi ändå skapades till. Tre olika delar, ande, kropp och själ men ändå en och samma varelse. Detta bör vi kanske tänka på lite då och då för att enklare kunna förstå Gud som En men också tre!

Och så avslutningsvis!

(1 Joh 4:1-3) Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

Detta Bibelställe har getts oss som en nyckel, en hjälp till att verkligen kunna urskilja det äkta ifrån det oäkta. Det här gillar inte antikrists ande alls, utan reagerar alltid mycket irriterat likt det som står i (Joh 10:33). Judarna svarade: "Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa."

Detta försöker han genom en del ”teologer och skriftlärda” förändra betydelsen av. Det står ju inte direkt ordagrant att Sonen Kristus ”Är” Gud, vilket också motståndarsidan starkt hävdar, nej! Det är sant men! Det Jesus ändå själv antyder på några andra ställen t.ex. (Joh 18:6) pekar ändock mot att detta är summan av Guds Ord. Jesus är Gud!

Nej! Dessa Ord betyder inte alls så som ni försöker tro säger satan!

Känns tonen igen?

Mycket likt djävulens sätt i Bibelns inledning.

Lyssna inte till denna gamla orm!

Anden vittnar om detta! Det är just det som är så fantastiskt, reaktionen hos antikrists ande och kött blir upprördhet och irritation, detta vittnar om att det inte är Jesu Ande bakom dessa motståndares lära och tro!

Detta Bibelställe underlättar mycket för att kunna känna igen lögnens andemakter. Du kan helt Bibliskt förankrat ställa frågan, tror du att Jesus Kristus är Gud som kom och blev människa, då kan vi urskilja om det är Guds Ande som driver och talar genom vederbörande eller ej! Detta är en viktig nyckel vi fått, en osynlig nyckel för ett upproriskt släkte, men! En ljuvlig nyckel som Gud gett till sina barn för att vi skall kunna vandra på rätta vägar och inte gå fel eller följa fel läror och rådgivning.

(Jes 43:10-13) Före mig blev ingen Gud formad, efter mig skall ingen komma. Jag, jag är HERREN, förutom mig finns ingen frälsare. Jag har förkunnat det och berett frälsning, jag har kungjort det och ingen främmande gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger HERREN, och jag är Gud. Redan från första dagen är jag denne Gud. Ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då förhindra det?

Det finns endast EN FRÄLSARE står det ju tydligt, ingen annan, så! Vad säger vi, vad heter FRÄLSAREN idag?

Petrus hade förstått!

(Apg 4:11-12) Jesus är "stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten." Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.

Änglarna förstår! (Heb 1:6)  Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också:
Alla Guds änglar 
skall tillbe honom.

 

Jesu underbara frid.

                                                                                                       

                                            Mvh Leif….

26 apr 2014


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)