Att sakta ta död på befolkningen

 

Känsliga läsare varnas för artikelns starka innehåll!

 

Rockefellers hade redan på 1950-talet gjort Puero Rico till ett jättelikt laboratorium för att testa sina ideér om befolkningskontroll i stor skala. År1965 hade uppskattningsvis 35% av Peuero Ricos kvinnor i fertil ålder permanent steriliserats enligt öns folkhälsodepartement. Rockefellers hade använt falska argument som ”att skydda kvinnors hälsa och stabilisera inkomsterna om det fanns mindre munnar att mätta”.

 

Fattiga puertoricanska kvinnliga jordbrukare uppmuntrades att föda i ”sanitära” och nya USA byggda sjukhus där läkarna hade order om sterilisera mödrar som fött 2 barn genom att knyta ihop deras äggstockar, ofta utan att mammorna ens var medvetna om det. År 1965 hade man den högsta andelen steriliserade kvinnor i världen.  Det gjorde skillnad när familjen Rockefellers kunde styra processen direkt utan att staten blandade sig i.

 

Rockefellers tvångssteriliseringsprogram var inget radikalt avsteg, man hade länge betraktat Puerto Rico som ett mänskligt laboratorium. Forskare knutna till Rockefellers ansåg att Puertoricanerna var de smutsigaste, lataste mest degenererade och tjuvaktiga personer som någonsin bott på planeten. De ansåg att folkhälsan inte var nödvändig utan att en flodvåg eller något liknande vore bra för att utrota hela befolkningen.

 

Stelkramp, Rockefeller och WHO

Människorna i Rockefeller Foundation menade verkligen allvar med att vilja lösa världssvältens problem genom den världsomspännande spridningen av genetiskt modifierade utsäden och grödor. Det var bara det att den metod de utgick ifrån för att göra detta riktade in sig på en lösning på "utbudssidan” snarare än på ”efterfrågesidan”. De var ute efter att begränsa befolkningen genom att sikta in sig på människans själva fortplantningsprocess.

 

Alla skeptiker som tvivlade på deras avsikt behövde bara titta på stiftelsens sam-arbete med FN-organet WHO i Mexiko, Nicaragua, Filippinerna och i andra fattigare utvecklingsländer. Där blev Rockefeller Foundation, som ordspråket lyder, ertappat med handen i kakburken.

 

Stiftelsen hade i tysthet finansierat ett WHO-program om "reproduktiv hälsa”, där man hade utvecklat ett nyskapande stelkrampsvaccin. Detta var inget beslut som togs helt oförberett i stundens ingivelse av människorna i Rockefeller Foundation. Inte heller kunde de påstå sig vara ovetande om den verkliga beskaffenheten hos sin forskningsfinansiering.

 

De hade sedan 1972 arbetat med WHO-forskare för att utveckla ett nytt vaccin som var en dubbel olycka, under samma tidpunkt som stiftelsen hade finansierat forskning inom andra bioteknikområden som innefattade genetiskt förändrade grödor.

 

I början av 1990-talet, enligt en rapport från Global Vaccine Institute, ledde och övervakade WHO massiva vaccinationskampanjer mot stelkramp i Nicaragua, Mexiko och Filippinerna. Comité Pro Vida de Mexico, en romersk-katolsk lekmannaorganisation, blev misstänksam inför motiven bakom WHO-programmet och beslutade att testa ett stort antal flaskor av vaccinet, och fann då att de innehöll humant koriongo- nadotropin, eller hcg (human chorionic gonadotropin). 

 

Det var en märklig komponent i ett vaccin som var utformat för att skydda människor mot stelkramp till följd av infektioner i sår, vilka orsakats av rostiga spikar eller andra typer av kontakt med vissa bakterier som finns i jorden. Stelkramp var dessutom faktiskt mycket sällsynt.

 

Det var också märkligt eftersom hcg är ett naturligt hormon som behövs för att behålla en graviditet. Men när det kombineras med en stelkrampstoxoid som bärare, stimulerar det bildandet av antikroppar mot hcg, vilket gör att en kvinna blir oförmögen att behålla en graviditet; med andra ord var detta en form av dold abort. Liknande rapporter om vacciner som spetsats med hcg-hormoner kom från Filippinerna och Nicaragua.

 

Organisationen Comité Pro Vida de Mexico bekräftade flera andra underliga fakta om WHO:s vaccinationsprogram. Stelkrampsvaccinet hade endast givits till kvinnor i den fertila åldern 15-45 år. Det gavs inte till män eller barn.Dessutom gavs det oftast i en serie om tre vaccinationer med bara månaders mellanrum för att säkra att kvinnan hade en tillräckligt hög dos av hcg, trots att en stelkrampsinjektion ska hålla i minst tio år.

 

Närvaron av hcg var utan tvivel en kontamination av vaccinet. Hcg hörde inte hemma där. Ingen av kvinnorna som fick stelkrampsvaccinet som innehöll hcg fick veta att det innehöll ett abortmedel. Det var utan tvivel så att WHO ville ha det på det sättet.

 

Comité Pro Vida de Mexico grävde vidare och fick veta att Rockefeller Foundation, i samarbete med John D. Rockefeller III:s Population Council, Världsbanken, FN:s utvecklingsprogram och Ford Foundation, med flera, hade arbetat tillsammans med WHO under 20 år för att utveckla ett antifertilitetsvaccin genom att använda hcg tillsammans med såväl stelkrampsvaccin som andra vacciner.

 

Bland dessa ”andra” som var inblandade i finansieringen av WHO:s forskning fanns en lista som innehöll All India Institute of Medical Sciences och ett antal universitet, däribland Uppsala universitet i Sverige, Helsingfors universitet och Ohio State University.

 

*Vi gör ett avbrott här för andra tankar och funderingar…

 

 

Sverige har ju under senare år starkt drivit en kampanj för att unga kvinnor ska ”vaccinera” sig med Gardasil för att skydda mot livmoderhalscancer, och det väcker ju säkert en del funderingar hos läsare av detta inlägg… Larmrapporter från områden i Ryssland där vaccinet tidigare testats har inte lyfts av media märkligt nog…

 

*Population Research Institute skriver: ” Gardasil har varit kontroversiell från början. Medan andra vacciner skyddar mot sjukdomar som sprids genom tillfällig kontakt, fick Gardasil utvecklats för att skydda mot en sexuellt överförbar sjukdom som kallas humant papillomvirus eller HPV. Merck & Co, tillverkare, har varit mycket effektiva på lobbying regeringar runt om i världen för att göra vaccinet obligatoriskt för skolgång. Trots de ofta invändningar av läkare och föräldrar har det givits till tiotals miljoner 11 - och 12-åriga unga flickor runt om i världen.

 

 

Nu kommer fallet med en 16-årig australiska flicka som fick Gardasil. Hennes äggstockar har stängts, hennes ägg har förstörts, och hon aldrig kommer att kunna få barn. Tiotals miljoner unga flickor har fått Gardasil vaccinet sedan dess godkännande av FDA för sex år sedan. Om ens en bråkdel av dem har upplevt infertilitet som följd, nekats en mycket grundläggande rättighet, det vill säga rätten att bestämma hur många barn de vill ha.

 

I fallet med den australiska flickan är effekten oåterkallelig. Hon har förlorat en del av sin kvinnlighet och samtidigt men ett barn.”

 

Frågan är om partier av dessa ”vacciner” kan kontramineras med ämnen som gör kvinnan infertil…svaret på det får framtiden utvisa, men har man haft en dold illasinnad agenda bakom vaccineringen och om man har lyckas man göra en del infertila, kanske planerade mål om framtida befolkningsminskning har effekt…

 

Inlägget fortsätter:

Inblandade på listan innefattade även den amerikanska staten, genom dess National Institute of Child Health and Human Development, en del av National Institutes of Health (NIH). Den senare amerikanska myndigheten levererade hcg- hormonet i några av experimenten med ett antifertilitetsvaccin.

 Den ansedda brittiska medicinska tidskriften The Lancet bekräftade i en artikel från den 11 juni 1988 med rubriken ”Clinical Trials of a WHO Birth Control Vaccine” (ung. ”Kliniska prövningar av ett WHO-vaccin för födelsekontroll”} undersökningsresultaten från Comité Pro Vida de Mexico. Men varför använde man en ”bärare” i form av stelkrampstoxoid?

 

Jo, eftersom människans kropp inte angriper sitt eget naturligt förekommande hcg-hormon, måste kroppen, enligt G. P. Talwar, en av de inblandade forskarna, luras att behandla hcg som en invaderande fiende för att man, genom att utnyttja antikroppar mot hcg, ska kunna utveckla ett framgångsrikt antifertilitetsvaccin.

 

I mitten av 1993 hade WHO spenderat totalt 365 miljoner dollar av sina knappa forskningsmedel på vad man förskönande döpte till ”reproduktiv hälsa”, vilket inkluderade forskning om inympning av hcg i stelkrampsvaccin. WHO-tjänstemän vägrade att besvara den uppenbara frågan om varför kvinnor som hade vaccinerats hade påträffats med antikroppar mot hcg. Efter att först ha förnekat allt, svarade de uddlöst att fallen med hcg var ”betydelselösa”.

 

De försökte skaka av sig Comité Pro Vida de Mexicos avslöjanden genom att hävda att anklagelserna kom från ”förespråkare för rätten till liv och från katolska källor”, som om detta skulle indikera någon form av ödesdiger partiskhet. Kan man inte förneka budskapet, försök då åtminstone misskreditera budbäraren.

 

 

När ytterligare fyra flaskor av det stelkrampsvaccin som användes på kvinnor i Filippinerna sändes till St. Luke’s Lutheran Medical Center i Manila, där alla fyra testades positiva för hcg, ändrade sig WHO-tjänstemännen. WHO hävdade nu att hcg-hormonet härrörde från tillverkningsprocessen.

Vaccinet hade producerats av Connaught Laboratories Ltd i Kanada, Intervex och CSL Laboratories i Australien. Connaught, en av världens största vaccintillverkare, var en del av den franska läkemedelsföretagsgruppen Rhone-Poulenc. Connaught var involverat i många forskningsprojekt, bland annat i produktionen av en genetiskt förändrad version av humant immunbristvirus (hiv).

 

Befolkningsminskning och genetiskt förändrade grödor var utan tvivel en del av samma breda strategi: en drastisk minskning av världens befolkning. Det här var i själva verket en sofistikerad form av det som Pentagon kallade biologisk krigföring, men som offentliggjordes under täckmanteln av att ”lösa problemet med världssvälten”.

 

Den dolda gmo-agendan framträder

 

De amerikanska och brittiska regeringarnas orubbliga uppbackning av den globala spridningen av genetiskt modifierat utsäde var i själva verket genomförandet av en politik som utövats i flera decennier av Rockefeller Foundation sedan 1930-talet, när stiftelsen finansierade nazistisk eugenikforskning - det vill säga befolkningsminskning i massiv skala och kontroll av mörkhyade raser via en anglosaxisk vit elit. Som vissa i dessa kretsar såg det, så var krig ett dyrt och mindre effektivt sätt för att minska befolkningen.

 

 

År 1925 kommenterade Storbritanniens Winston Churchill, en robust rasist, i positiva ordalag möjligheterna till biologisk krigföring, då han skrev om det önskvärda i att regeringen skulle ha möjlighet att kunna producera ”farsoter som var metodiskt förberedda och medvetet riktade mot människor och djur. ... Växtsjukdomar för att förstöra grödor. Mjältbrand för att dräpa hästar och nötkreatur. ...” Och det här var 1925.

 

Robert P. Kadlec, överstelöjtnant i USA:s flygvapen vid College of Aerospace Doctrine, Research and Education i Alabama, diskuterade de genetiskt förändrade grödornas potential inom den biologiska krigföringen i en bok skriven på 1990-talet, Battlefield of the Future, vilken speglade diskussionen inom ledande amerikanska militära kretsar.

 

I den beskriver han gmo-baserade biologiska vapen som ”kostnadseffektiva” massförstörelsevapen, och förklarar att: ”Jämfört med andra massförstörelsevapen är biologiska vapen billiga. En ny rapport från Office of Technology Assessment uppmäter kostnaden för en arsenal av bv (biologiska vapen) till så lite som 10 miljoner dollar ... i skarp kontrast till en låg uppskattning på 200 miljoner dollar för utvecklingen av ett enda kärnvapen.”

 

Kadlec fortsatte sedan med att konstatera att: ”Användningen av biologiska vapen i skydd av en endemi  eller naturliga sjukdomsfall ger en angripare möjlighet till trovärdigt nekande. I detta sammanhang erbjuder biologiska vapen större användningsmöjligheter än kärnvapen.”

 

Sunshine Project, ett forskningsprojekt om genteknik och biologiska vapen, rap-porterade att ”forskare i USA, Storbritannien, Ryssland och Tyskland har genetiskt förändrat och framställt biologiska stridsmedel, och skapat nya dödliga stammar. ...

 

Genteknik kan användas för att bredda den klassiska bio vapenarsenalen ... man kan inte bara göra bakterier resistenta mot antibiotika eller vacciner, man kan också göra dem mer toxiska och svårare att upptäcka…

På 1980-talet, kring tiden då Rockefeller Foundation satte igång sitt omfattande genetiska risprojekt, vilket startade genrevolutionen, började Pentagon i USA i tysthet med militära tillämpningar av bioteknik. Med åberopandet av det ryska hotet, började amerikanska militära forskare i hemliga forskningsprojekt använda den nya gentekniken. Bland de genomförda forskningsprojekten fanns ett genetiskt modifierat förfinat opiumliknande ämne som vid ytterst små mängder framkallade sömn, ångest, undergivenhet eller tillfällig blindhet.

 

Betecknande nog, och mot bakgrund av terminatortekniken, genetiskt modifierade spermiedödande medel och andra utvecklingsområden inom genrevolutionen, avvisade Bushadministrationen ett förbud mot ytterligare utveckling av biologiska vapen, samtidigt som man vägrade acceptera Kyotoprotokollet om global uppvärmning och koldioxidutsläpp.

 

Protokollet om biologiska vapen var en viktig fråga på listan över saker och ting som den nya administrationen i Washington ensidigt avvisade. Medierna vände dock plikttroget sitt fokus mot George W. Bushs avvisande av Kyotoprotokollet, och ignorerade till stor del administrationens talande vägran att samarbeta om ett förbud mot biologiska vapen och toxinvapen.

 

Bush tillkännagav i ett av sina första beslut efter sitt tillträde i januari 2001, att han vägrade stödja konventionen om förbud mot biologiska vapen och toxinvapen (BTWC), vilket ledde till ett sammanbrott i de internationella samtalen. Några egentliga skäl angavs inte. En studie från 2004 av British Medical Association konstaterade, med hänvisning till framsteg inom ”genetisk vapenteknik”, att världen kanske bara var några år från ”skrämmande biologiska vapen som hade förmågan att endast döda personer av särskilda etniska grupper”.

 

 

”Vi är frestade att säga att ingen vid sina sinnens fulla bruk någonsin skulle använda dessa (vapen)”, anmärkte biofysikern vid Stanford University, professor Steven Block, en man med många års personlig erfarenhet av sekretessbelagd biologisk forskning under ledning av Pentagon och den amerikanska staten. ”Men”, tillade Block, ”inte alla är vid sina sinnens fulla bruk”. ...

  

*Avslutningsvis ska vi notera att Sverige 2009 donerade till USA blod ur svenska PKU-banken på alla födda i Sverige mellan 1976 till 2006. Artiklarna om detta kan inte längre återfinnas på nätet...

Vill du läsa mer om försöken i det dolda till depopulation av planeten ska du läsa "Hotet mot livet" av William Engdahl. Boken rekommenderas starkt för den som vill bli medveten i frågan, och bör läsas av alla! Boken hittar du här: Hotet mot livet

 

9 jun 2014


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)