Förebilderna Mose och Aron

Denna undervisning är ämnad att ge en liten inblick i några av GT:s förebilder.

Mose är den första av dem och Aron är den andra.

 

Vi börjar med en gång och läser ifrån

 

(2 Mos 4:13-17) 

 

Men Mose sade: "Herre jag ber dig: Sänd ditt budskap med vilken annan du vill."

Då upptändes Herrens vrede mot Mose och han sade: "Har du inte din bror Aron, leviten? Jag vet att han är en man som kan tala. Och se, han är på väg för att möta dig, och när han får se dig skall han känna glädje i sitt hjärta. Du skall tala till honom och lägga orden i hans mun. Och jag skall vara med din mun och hans mun, och jag skall lära er vad ni skall göra. Han skall tala i ditt ställe till folket. Han skall vara som en mun för dig, och du skall vara som Gud för honom.  Du skall ta den här staven i handen, och med den skall du göra dina tecken."

 

 

I det här stycket kan vi se flera detaljer som kan liknas vid sånt som vi också kan se i NT.

Låt oss börja med den första delen av texten.

 

1)

 

Men Mose sade: "Herre jag ber dig: Sänd ditt budskap med vilken annan du vill." Då upptändes Herrens vrede mot Mose

 

Vad kan vi se här, varför var Herren vred mot Mose?

 

Ja, det fanns säkert en del olika anledningar. Han tvivlade ju bl.a men, jag tror att den största bakomliggande anledningen var om vi t.ex tänker på det (5 Mos 18:15) säger!

 

:HERREN, din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom skall ni lyssna till:

 

Bl.a Stefanus förklarar i (Apg 7:37f) att profeten som senare skulle dyka upp ju var självaste Jesus!

Mose skrifter visar på flera ställen att Jesus senare skulle komma.

Att Mose på många sätt också är Jesu förebild tror jag att flertalet av oss redan tidigare har förstått, det är väl inget direkt nytt kanske vi tycker, men!

Det kan ju ändå hända att det kan finnas något litet vi inte tänkt på förr?

 

Om vi tänker på den här första delen om vreden igen, vad kan det då finnas för speciell likhet här?

 

Vi läser några av texterna i NT.

 

(Mar 14:35-36) Han gick lite längre fram och föll ner på jorden och bad att han om möjligt skulle bli förskonad från denna stund.  Han sade: "Abba, Fader! Allt är möjligt för dig. Tag denna kalk ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill."

 

(2 Kor 5:21) Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

 

(Gal 3:13) Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: "Förbannad är var och en som är upphängd på trä."

 

(Mar 15:33) Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen.

 

(Matt 27:46) Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ""Eli, Eli, lema sabaktani?"" Det betyder: ""Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?""

 

Alla övergav Jesus (Mar 14:50), (Matt 26:56).

T.o.m Gud hade här p.g.a våran synd övergett Honom! 

Våra missgärningar (Jes 53) var lagda på Honom.

Vi ser och kan endast delvis förstå den oerhörda smärta och kamp som Jesus fick genomgå.

Vi ser också att Jesus t.o.m undrar i (Luk 18:8) om det överhuvudtaget skulle finnas någon tro när Han kommer igen? 

Jesu jordiska kamp var svårare än vi någonsin här nere kommer att kunna förstå helt.

Jesus hade både en andlig och en köttslig kamp att genomgå som ingen annan på denna planet!

 

(Heb 10:5)

När Kristus träder in i världen säger han därför: " Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. "

  

Guds fullkomliga dom över synden skulle komma att drabba Jesus. 

 

Och!

 

Likheten jag då tänker mig här i första delen av stycket är att Herrens vrede som var upptänd emot Mose också är förebilden för det som senare i fullt mått skulle komma över Jesus.

På Honom lades all vår synd och därför fick Han också uppleva Guds vrede och straff för allt detta.

Herrens fullkomliga vrede var redan före Mose tid planlagd att komma över Guds utvalda offerlamm. Det kan vi tydligt så här i efterhand förstå genom t.ex detta.

 

(1 Mos 17:1-8) När Abram var nittionio år uppenbarade sig HERREN för honom och sade: "Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag skall sluta förbund mellan mig och dig, och jag skall föröka dig mycket." Då föll Abram ner på sitt ansikte, och Gud sade till honom: "Se, detta är mitt förbund med dig: Du skall bli fader till många folk. Därför skall du inte mer heta Abram, utan ditt namn skall vara Abraham, ty jag har gjort dig till fader för många folk. Jag skall göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig, och kungar skall utgå från dig. Och jag skall upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag skall vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, skall jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag skall vara deras Gud."

Syndens konsekvens döden hade ju redan infunnit sig genom att Adam och Eva blivit lurade av djävulen men här lovar egentligen Gud redan Abraham evighetens förbund genom Jesus.  

Och senare då Genom Isak här under visas en tydlig förebild för hur det skulle komma att gå till. Genom Jesu offer!

(1 Mos 22:1-2)En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom: "Abraham!" Han svarade: "Ja, här är jag." Då sade han: "Tag din son Isak, din ende son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig." 

Och, efter Isak som förebilden på Jesu offer får också Jakob se Jesus men här nu i form av en stege som var rest mellan himmel och jord! Vi kan se det som en förebild på den uppståndne Jesus, det är fullbordat! 

(1 Mos 28:10-14) Jakob lämnade Beer-Sheba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten, ty solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och lade sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, HERREN stod ovanför den och sade: "Jag är HERREN, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma skall bli som stoftet på jorden och du skall utbreda dig åt väster och öster, norr och söder, och genom dig och din avkomma skall alla folkslag på jorden bli välsignade.

 

Alltså, redan långt före det att Mose vandrade runt omkring i Egyptens trakter visar Abrahams, Isaks och Jakobs Gud att allt redan var planerat in i minsta detalj! 

Vi kan ju i påskberättelsen strax före uttåget från Egypten också se att förebilden för offerlammet och dess blod tydligt är med, visserligen är denna händelse efter det att Mose och Aron gjort alla tecken inför farao men visar ändå på att allt redan var planerat av Gud.

Nu var ju inte Mose själv offerlammet utan endast förebilden så därför behövde ju inte han lida på det sätt som senare Jesus fick göra och, det finns ju förstås åtskilligt med skillnader på Mose och Jesus eftersom Mose av naturen, genom två föräldrar var född till en vanlig syndig människa medan Jesus var Guds Son och Människosonen, Guds utvalda, rena offerlamm, inte född genom en jordisk fader utan genom både Gud som Fader och jungfru Maria, en människa befruktad genom Guds Helige Ande, men, som sagt!

Vi ser ändå tydligt att det också fanns likheter!

 

Herrens vrede upptändes mot Mose såsom ock mot Jesus!

 

 

 

Då går vi till nästa del och läser vidare i stycket vi inledde med.

 

 

 

2)

 

 

 

och han sade: "Har du inte din bror Aron, leviten? Jag vet att han är en man som kan tala. Och se, han är på väg för att möta dig, och när han får se dig skall han känna glädje i sitt hjärta.

 

Vad kan vi då se i denna del av texten?

 

Ja, Herren säger att Aron är på väg mot Mose, och, när vi läser lite längre fram i samma kapitel kan vi förstå att det är Gud själv som redan har kallat på Aron.                                          

 

(2 Mos 4:27) Och Herren sade till Aron: "Gå och möt Mose ute i öknen!" Han gav sig i väg och mötte Mose på Guds berg, och han kysste honom.

 

När Aron får syn på Mose uppfylls han av glädje och kysser Mose!

 

Mose hade hört och förberetts av Gud om att Aron skulle komma och att denna glädje skulle uppstå.

 

På liknande sätt visste också Jesus redan i förväg om att vreden skulle upphöra genom Honom och att just därför glädjen skulle bli oerhört stor ibland alla dem som får möta Honom som Frälsare och befriare från syndens konsekvens, vrede, dom och död.

 

(Jes 12:1-6)

På den dagen skall du säga: "Jag tackar dig, Herre , du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty Herren  Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning." Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor.

På den dagen skall ni säga: "Tacka Herren , åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt. Lovsjung Herren , ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över hela jorden. Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare, ty Israels Helige är stor, han är mitt ibland er."

 

Ja, när vi på liknande sätt får syn på Jesus och får möta Honom så blir det på samma sätt för oss, den stora frälsningsglädjen och den första kärleken infinner sig.

Och, just såsom det var för Aron så var det med oss, Herren kallar oss först genom sin Ande till mötet med Jesus.   

 

(Rom 8:26)Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. 

(Rom 8:28-30) Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.  Och dem som han har förutbestämt har han också kallat.

(Joh 10:3) fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem.

(Joh 6:44) Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom,

 

Och sen händer det!

När vi få syn på Jesus och förstår sanningen (Joh 8:32) så skall sanningen göra oss fria och, frälsningsglädjen blir ett faktum! 

 

 

3)

 

 

Vi fortsätter med huvudtexten!

 

Du skall tala till honom och lägga orden i hans mun. Och jag skall vara med din mun och hans mun, och jag skall lära er vad ni skall göra. Han skall tala i ditt ställe till folket. Han skall vara som en mun för dig, och du skall vara som Gud för honom. Du skall ta den här staven i handen, och med den skall du göra dina tecken." 

 

Mose fick uppgiften att förmedla Guds ord till Aron.

Och!

Jesus är den som likadant ger oss Guds tankar och lägger Guds ord i våra munnar.

 

(Luk 21:15) Ty jag skall själv lägga orden i er mun och ge er vishet som ingen av era fiender skall kunna stå emot eller  motsäga.

 

Det står också att Mose skulle vara såsom Gud för Aron.

Vad är det Thomas säger till Jesus efter uppståndelsen?

 

Jo!

 

(Joh 20:28)

Thomas svarade honom: "Min Herre och min Gud!"

 

Och även farao skulle också få uppleva Mose som Gud.

 

(2 Mos 7:1-2) Men Herren sade till Mose: "Se, jag har satt dig att vara som Gud för farao och din bror Aron skall vara din profet. Du skall tala allt jag befaller dig. Sedan skall din bror Aron tala med farao om att han måste släppa Israels barn ut ur sitt land.

 

Vi kan se att Aron får uppgiften ifrån Mose att göra under och tecken och att tala till farao om att släppa ut Israels barn från fångenskapen. Mycket likt det lärjungarna och vi fått i uppgift av Jesus att göra.

 

(2 Mos 7:10) Mose och Aron gick till farao och gjorde som Herren hade befallt. Aron kastade sin stav framför farao och hans tjänare, och den blev en stor orm.

 

Och!

 

(Matt 10:1, 5, 7-8) Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor, och han befallde dem; Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.

 

(Matt 28:18) Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden.

 

Jesus vidarebefordrar den makt Han har fått till lärjungarna såsom Mose överlämnar staven och uppgiften till Aron. Vi skall också göra under och tecken, givetvis är det alltid Guds kraft det handlar om, men vi skall vara som Guds mun, armar och fötter, tala och göra. Vi är Kristi kropp här på jorden. Vi skall av djävulen begära befrielse för de fångna och befalla bort hans anhang i Jesu namn!

Detta var Arons uppgift, och detta är vår uppgift!     

 

(Luk 10:19) Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.

 

I (Joh upp 1:6) står det att vi har blivit gjorda till ett Konungadöme och till Guds präster. 

 

I (2 Mos 28:1) står det om Aron.

 

:Du skall låta din bror Aron och hans söner med honom träda fram till dig ur kretsen av Israels barn för att tjäna som präster åt mig:…

 

Sammanfattning:

 

Mose är Jesu förebild.

Aron är vår förebild.....

 

Jesu frid......

 


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)