Symbolik Fran Hanok Till Noa

      
          

Jag tänkte här peka på några detaljer som kan vara intressanta för den Bibelhungrige. Gud är ju inte oordningens Gud, (1 Kor 14:33), nej, Han är ordningens Gud. Han har bl.a. gett oss en mycket detaljerad ritning för människans tid här på jorden, och ofta har Han gjort det genom s.k. symbolik och förebilder. Nu skall jag lite kort här visa vad jag menar.

Bibeln talar om olika skeenden som både väntar och som redan skett.

Vi har t.ex. Adam och Eva, första människorna. Dessa symboliserar delvis Brudgummen = Jesus och Bruden = Församlingen. Adam somnar in såsom en förebild på Jesu död. Ur honom, Adam, tas grunden för Evas uppbyggnad. Församlingen byggs också upp på ett liknande sätt av och genom Jesus som var tvungen att ”somna in”.

Jona i fiskens buk, en förebild för Jesus i dödsriket under 3 dagar och 3 nätter.

Abraham offrar Isak likt Gud Fadern som offrar sin son för att ta några exempel.

Men, nu till några andra exempel! Vi börjar med UPPRYCKANDET!
             

(1 Tess 4:13-18)
Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.

                 (2 Tess 2:1-4)
När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

                 (1 Kor 15:51f)                                                                                                                                        Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

Skall vi då titta in i (1 Mos 5:21-24)
När Hanok var 65 år blev han far till Metusela.  Och sedan Hanok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar.  Hanoks hela ålder blev alltså 365 år.  Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom.   

Här i berättelsen om Hanok kan vi ana en förebild för någonting likt ett uppryckande! Ja, jag tror faktiskt det, men vi går vidare.

(Joh Upp 13:18)
Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Så här står det i Uppenbarelseboken vilket jag också delvis tror symboliserar människans rådande i 6 tusen år, 666. Människan skapades också den sjätte dagen. Det är nu dags inför det sjunde årtusendet med en förändring! 

(Joh upp 19:6-9) "Halleluja! Herren vår Gud, den Allsmäktige, har blivit konung.
Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran.
Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo.
Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg." 
Linnetyget är de heligas rättfärdighet.
Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid." Och han tillade: "Dessa Guds ord är sanna."

Ja, detta tror jag absolut! Ett uppryckande med bröllop som följd är alldeles strax annalkande.

Snart har vi alltså det sjunde tusendets ankomst.

      FRIDSRIKET
      (Jes 65:17-25)
Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Men fröjda er och jubla till evig tid över det som jag skapar, ty se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Jag skall jubla över Jerusalem, fröjda mig över mitt folk. Där skall inte mer höras gråt eller klagan. Där skall inte mer finnas spädbarn som lever endast några dagar, inte heller gamla män som ej uppnår sina dagars mått. Den som dör vid hundra års ålder är en ung man, och först vid hundra års ålder skall syndaren drabbas av förbannelsen. De skall bygga hus och få bo i dem, plantera vingårdar och få äta deras frukt. När de bygger hus, skall andra inte bo i dem, när de planterar något, skall andra inte äta av det. Som ett träds ålder skall mitt folks ålder bli, mina utvalda skall länge få njuta av sina händers verk. De skall inte arbeta förgäves, inte heller föda barn till en bråd död, ty de är en avkomma, välsignad av Herren, och deras efterkommande tillsammans med dem. Det skall ske att innan de ropar skall jag svara, medan de ännu talar skall jag höra. Vargar skall gå i bet med lamm, lejon skall äta halm som oxar, och stoft skall vara ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg skall de göra något ont eller skadligt, säger Herren .

                  (Joh Upp 20:1-6)
Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.

                      (1 Mos2:1-3)
Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort.

En tid av vila väntar alltså nu mycket tydligt på denna jord, helt efter den sjunde skapelsedagens förebild. Att det fortfarande också är på denna planet kan vi förstå av att döden fortfarande finns kvar igenom Jesajas text, den unge dör först vid 100 års ålder, det blir allt lite annat än nu.

Det är nu här jag vill mena att den andra symbolen dyker upp. Den första var alltså Hanok, uppryckelsen. Den andra läser vi om i fortsättningen av (1 Mos 5:25-27).

När Metusela var 187 år blev han far till Lemek. Sedan Metusela hade fått Lemek levde han 782 år och fick söner och döttrar. Metuselas hela ålder blev alltså 969 år. Därefter dog han.

Metuselas ålder blir hela 969 år. Den allra äldste av de alla i släktledet och därmed också en symbolik för den allra äldsta av nytestamentliga generationer som komma skall. Alltså!

  1. Hanok symbol för     =     uppryckelsen.
  2. Metusela symbol för  =    den äldsta nytestamentliga människan.

Vi fortsätter!

Vi har alltså kommit in i tusenårsriket, människornas ålder blir mycket hög, Jesus regerar och frid råder både bland människor och djur, ja hela skapelsen trivs. Vi kan ju här bara tillägga Salomo som en symbol för Jesus på det sättet att, när Salomo regerade så hade Israels folk frid med alla dess grannar till skillnad från tidigare då det nästan för det allra mesta var stridigheter mot den ena eller den andre. Alltså, fred och frids tider som förebild på ett kommande fridfullt och vilosamt tusenårs rike.

(1 Krön 22:9) Men se, en son skall födas åt dig. Han skall bli en fridsam man, och jag skall låta honom få fred med alla sina fiender runt omkring. Ty Salomo skall han heta, och jag skall ge Israel frid i hans dagar.

Sen då? Jo! Nu närmar vi oss
   
     DENNA TIDSÅLDERS SLUT            

 (Joh Upp 20:7-15)
Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

Det är här jag tror att den tredje symbolen passar in, Metuselas son.

(1 Mos 5:28-31) När Lemek var 182 år fick han en son.  Han gav honom namnet Noa, ty han sade: "Denne skall trösta oss under vårt arbete och våra händers möda, när vi brukar jorden som Herren har förbannat."  Sedan Lemek hade fått Noa levde han 595 år och fick söner och döttrar.  Lemeks hela ålder blev alltså 777 år. Därefter dog han.

Det jag ser här är mest Lemeks ålder, 777 år. Symbolen för att hela den nuvarande fysiska människans tid är kommen till ända! Det är fullbordat sa också Gud om den sjunde dagen, här är människans tid på denna gamla jord slut.

( 1 Mos 7:10)  Och efter de sju dagarna kom flodens vatten över jorden.

Den fjärde och sista förebilden eller symbolen för Guds ordning blir nu Noa. Mannen från syndaflodsberättelsen, domens förebild.

                      DOMEN
(Joh upp 20:11-15) Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

                

                 Symbolerna och Guds ordning igen!
                 

 (1 Mos 5:21-31)


1. Hanok     =       Uppryckelsen.

2. Metusela =      Nya testamentets äldsta generationer.

3. Lemek     =      Människans jordiska tid tar nu här slut.

4. Noa         =      Noa symbolen för Guds slutliga dom!

 

Jag hoppas verkligen att någon kan få glädje och uppbyggelse av detta, det har jag fått.

Jesu välsignelser och härlighet över dig som läst och tagit del av detta.

Snart skall Han komma igen, halleluja!


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)