Gud har ett namn!

Ja, Gud har nu faktiskt berättat vad Han själv heter!

 

Under det gamla testamentets tid så meddelar Herren Gud många olika namn på sig själv, t.ex. Herren Jireh, Herren Rapha, Herren Nissi, Herren Tsidkenu, Herren Elohim eller Herren Sebaot för att endast nämna några. Detta bl.a. för att visa olika sidor av sin mångsidighet som att Herren förser t.ex. eller, Han är vår läkare, Han strider för oss o.s.v. Detta kan ju vara lite förvirrande för dagens människor som försöker att finna en Gud, som verkligen funderar på livets mening och ursprung och om det egentligen finns någon eller något bakom allt det vi ser och upplever? Speciellt kanske då för oss som inte ens har Israel som hemland, och inte heller har växt upp med det Gamla Testamentet som bakgrund, då kan det ju vara ännu mer svårförståeligt. Varför alla dessa krig och olika namn, formuleringar och krångligheter?

 

Ja! Det Gamla Testamentets tid var en speciell tid, där Gud ändå förberedde något helt fantastiskt och stort under många tusentals år. Vi kanske ibland kan ha lite svårt att se och förstå, men! Efter att först ha skapat himmel och jord i Bibelns inledning skapades så småningom människan, Adam och Eva! Det som sedan händer strax efter detta är att, våra förfäder Adam och Eva bryter Guds enda vädjan och önskan. Ät inte frukten av ett träd sade Gud, ät inte av kunskapens träd på gott och ont som står mitt i lustgården för det är ett giftigt träd, då kommer ni att döden dö. Av alla de andra träden kan ni äta men inte av detta enda träd sade Han! Men, just detta gjorde ändå Adam och Eva och så kom döden in över dem och även över alla senare generationer människors barn efter detta. P.g.a. man alltså inte lydde denna enda varning utan syndade så kom döden med dess konsekvens in över hela mänskligheten, vilket också då även betydde sjukdom och annat lidande.

 

Lite kort sammanfattat så var planen Gud hade att en gång för alla rädda tillbaka människan ifrån dödens grepp.

 

Han utvalde ett folk, Israel kom de så småningom att kallas för. Detta folk skulle Gud använda i Sin plan. Han skulle själv så småningom komma ner till oss genom detta folk, Israel, och bli till en äkta människa. Men, först ger Han Israels folk en lag, de Tio budorden bl.a. Detta gav Han dem egentligen mest för att visa dem att de inte klarar av att hålla den. Lagen är Helig och Gudomlig och en syndfull människa klarar helt enkelt inte av att helt följa den. Vissa bitar klarar alla men inte hela, och Han säger på ett ställe att bryter man ett endaste av alla bud så har man brutit mot alla bud. Så, detta var alltså Guds egentliga mening med att ge människan Lagen. Vi skulle genom den få insikt i att vi inte klarar av att på egen hand leva ett rättfärdigt och rent liv, vilket dock krävs om vi skall kunna leva för evigt i den Guds himmel som Han förberett för oss. Därför hade Han också en plan framöver, Han skulle ändå ge oss en möjlighet, ett nytt förbund.

(Jer 31:31-34) Se, dagar skall komma, säger HERREN, 
då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, 
inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder 
den dag då jag tog dem vid handen 
och förde dem ut ur Egyptens land - 
det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre 
säger HERREN. 
Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, 
säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre 
och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud 
och de skall vara mitt folk. 
Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, 
ingen sin broder och säga: "Lär känna HERREN!" 
Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, 
säger HERREN. Ty jag skall förlåta deras missgärningar 
och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.

Han skulle själv gå igenom ett lidande som krävdes för att kunna återföra människor in i en evighetstillvaro, alltså som det egentligen var tänkt ifrån begynnelsen. Någon människa var tvungen att ta ett fullkomligt straff på sig själv, och! Inte vem som helst skulle kunna bli godkänd till detta utan endast en som helt igenom var ren och syndfri. Gud förklarar alltså igenom Bibelns skrifter att det inte fanns någon endaste människa på denna jord som var syndfri, vilket i sin tur också då betyder att endast Gud själv skulle kunna klara av allt detta. Det förklaras också i Johannes 3;dje kapitel och den 16;de versen att Gud älskade oss så mycket så att Han kom hit ner genom Sin Son, Han skulle hjälpa oss, Han skulle genomföra allt det som behövdes för att vi skulle kunna få eviga liv. Vi skulle nu bara acceptera Honom som skulle komma, Jesus Kristus (Gud med oss). Vi skulle inte behöva göra en massa gärningar mer utan behöver nu endast släppa in Honom i våra liv, in i våra hjärtan, och tro på Honom som dog istället för oss, för våra synders skull. Han, vår ställföreträdare, som själv tog vårt egentliga straff på Sig och löste oss ifrån synden och dödens makt, och därigenom fick vi ärva eviga fläckfria liv. 

 

Detta tog då ca 4000 år av förberedelser under det Gamla Testamentets tid. Under alla dessa år hade Gud talat till Israel om att Han själv så småningom skulle komma. (Jes 7:14) Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel, (vilket betyder, Gud med oss).

 

Han beskrev det också genom Mika t.ex. Han skulle födas i Betlehem. I 1Mosebok berättar Han att han skulle födas i Juda släkte. I Jesajas skrifter säger Han vilka områden Han senare skulle komma att vandra omkring i, Sebulons och Naftalis trakter o.s.v. Även fast Gud hade berättat detta på flera olika sätt så hade de flesta ändå oerhört svårt att förstå när det sedan händer i verkligheten. Men, det fanns i alla fall en, Simeon hette han som tydligen hade förstått vad det handlade om står det skrivet i (Luk 2:30f) Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berett att skådas av alla folk, ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna 
och en härlighet för ditt folk Israel."

 

Nu, i det Nya förbundets eller i det Nya Testamentets tidsålder så har Han alltså gjort det så oerhört enkelt för oss alla. Det finns många olika trosinriktningar, många olika gudsnamn på vår jord, men ingen annan lära talar t.ex. om förlåtelse, vilket ändå mycket tydligt är en realitet i våra liv. Vi behöver många gånger både få och ge förlåtelse för att orka leva och kunna gå vidare i våra liv. Detta är faktiskt situationen för många människor, en verklighet, och inga andra läror mig veteligen talar överhuvudtaget om detta. Ett klart och tydligt vittnesbörd om att alla andra så kallade gudar och läror är felaktiga och falska, men däremot! Bibelns Gud och Fader säger att om du accepterar det Han har gjort för oss genom Jesus på Golgata kors så får vi verkligen förlåtelse för alla våra snedsteg här i livet, en del med fler och andra med färre snedsteg, men! Gud stryker ett streck över allt om vi bara bekänner vår skuld och endast tar emot Hans Son i våra hjärtan. Gud ville verkligen att varje människa på denna jord, på ett enkelt, klart, och mycket tydligt sätt skall kunna förstå vem Han är och närma sig Honom. Han älskar människan och vill rädda alla till en evighet utan sorg och smärta, men valet är vårt! Jesus sade: Följ mig!

 

Därför sade Han också t.ex. så här i ett förberedande syfte. (Sakarja 14:9)

HERREN skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske: HERREN är en och hans namn är ett.

 

 

Han ville verkligen göra det lätt för oss, Idag, ETT ENDA NAMN! Ingen skall behöva missa detta namn, detta namn skulle spridas över hela jorden, ( Apg 1:8) Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Ja, vems vittnen och vilket namn handlar det om?

 

Jo, givetvis återigen!

 (Fil 2:9) Namnet över alla andra namn Jesus Kristus. Det står ytterligare så här i

 

(Ef 2:1-10)   Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.

Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

 

Jesus sade:

(Joh 17:6)  Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig.

 

Paulus sade:

(Kol 3:17)  Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom.

 

(Matt 28:18-20) Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.

 

Därför vill jag bara som avslutande ord hålla med Paulus som enkelt och tydligt fastställer vad Jesus menar när Han säger: Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, och som i ovan redan visats ifrån Kolosserbrevet. Gör alltså allt vad ni gör i ord eller handling i detta endaste namn som Gud nu har bestämt att kalla Sig för, Guds eget namn, Jesus Kristus!

Det finns inget annat namn!

 

(Ef 1:9-10)  Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

 

Många finns idag som försöker att förvilla vilket Guds egentliga namn är, men! Återigen måste jag bara stryka under med att!

 

Guds enda riktiga namn idag är Jesus Kristus och inget annat, allt annat är lögn och av ondo!

 

(Apg 19:4-5) Paulus sade: "Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus." När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn………

 

M.v.h. Leif B…

 

 

 

 

15 jun 2013


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)